Wijzig tekstgrootte

In feite vinden wij dat kwaliteitszorg inhoudt: ‘doen wat je belooft’. Daar hebben onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers in de eerste plaats recht op. Daarnaast ligt vanuit de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en vanuit de Wet op de expertisecentra de opdracht voor scholen zorg te dragen voor kwaliteit. We maken voor een systematisch en cyclisch beleid gebruik van twee kwaliteitszorgsystemen, die in elkaar passenINK-model
Dat is in de eerste plaats het managementmodel van het INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Het INK-model legt verbinding tussen de inspanningen van de organisatie en de resultaten hiervan voor diverse groepen belanghebbenden. Op basis van de resultaten nemen we besluiten ter borging of verbetering van de kwaliteit. Steeds vindt planning (Plan), realisatie (Do), onderzoek bij belanghebbenden (Check) en bijstelling (Act) plaats op de verschillende niveaus van schoolplan, groepsplan en handelingsplan.WMK-systeem
Daarnaast hanteren we een meer inhoudelijk en gedetailleerd systeem van kwaliteitszorg, dat direct gekoppeld is aan de primaire processen. Dat heet Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK). Dit instrument is gebaseerd op het toezichtkader van de inspectie en kent een verdeling in domeinen en beleidsterreinen. Deze komen in het nieuwe schoolplan. Jaarlijks stellen de leerkrachten aan het begin van het schooljaar een groepsplan op, waarbij het schoolplan als bron dient.School- en groepsplan
Eenmaal in de vier jaar analyseren we grootschalig de resultaten van alle onderzoeken uit de beleidsperiode en hieruit formuleren we nieuwe beleidsvoornemens. Deze komen in het nieuwe schoolplan. Jaarlijks stellen de leerkrachten aan het begin van het schooljaar een groepsplan op, waarbij het schoolplan als bron dient.Basis voor ons beleid
Het schoolplan is de kapstok waaraan de handboeken hangen met het geborgd beleid op verschillende beleidsterreinen (zoals Handboek Veiligheid). De beleidsvoornemens uit het schoolplan staan beschreven in het schoolontwikkelingsplan (SOP), waarbij we grote onderwerpen uitwerken in projectplannen. In de kwaliteitsagenda beschrijven we de onderwerpen die in de beleidsperiode geactualiseerd moeten worden. Het schoolontwikkelingsplan en de kwaliteitsagenda vormen de bronnen voor het jaarlijks in het najaar op te stellen jaarplan. Het jaarplan toetsen we aan de intern vastgestelde begrotings- en formatieregels, waarna financiële middelen beschikbaar worden gesteld. In het jaarverslag beschrijven we welke plannen zijn gerealiseerd en tegen welke kosten. De jaarrekening maakt onderdeel uit van het jaarverslag.    

Op de home-pagina vindt u het schoolplan, met vanaf pagina 12 een uitgebreide beschrijving van onze kwaliteitszorg.

mmschool-2014-19.jpg

Zoeken