mmschool-ambulante-begeleiding.png

 
Wijzig tekstgrootte

In het samenwerkingsverband waar uw school onder valt, zijn mogelijkheden voor de aanvraag van extra ondersteuning en de inzet van ambulante begeleiding voor leerlingen met:

 1)     een (ernstige) lichamelijke/motorische beperking (MG/LG)

 2)     een langdurige (chronische) ziekte (LZ)

 3)     (een vorm van) Autisme

 4)     voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML)

 U kunt bij uw samenwerkingsverband informeren over de te volgen procedure.

 U kunt voor informatie ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Ambulante Begeleiding van de Stichting RESPONZ (Maurice Maeterlinckschool) via telefoonnummer: 015-2780210


Op de Maurice Maeterlinckschool (Delft) en De Keerkring (Zoetermeer) is een speciale afdeling die zich bezighoudt met ambulante begeleiding. Ambulant begeleiders zijn leraren uit het speciaal onderwijs die hun expertise inzetten in het reguliere onderwijs bij de extra ondersteuning voor leerlingen met een lichamelijke beperking of een langdurige (chronische) ziekte.  Een paar begeleiders zijn gespecialiseerd in de begeleiding van zeer moeilijk lerende kinderen (bijvoorbeeld kinderen met het syndroom van Down).

Ook het Steunpunt Autisme behoort tot de dienst Ambulante begeleiding; aanvragen voor consultaties, adviezen en voorlichtingen / cursussen kunnen rechtstreeks bij het steunpunt gedaan worden. Zie hiervoor de website: www.steunpunt-autisme.nl


Inzet ambulante begeleiding:

De ambulante begeleiding kan worden ingezet in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De aanvragen lopen via de samenwerkingsverbanden PO en VO, meestal in de vorm van een arrangement (raadpleeg de website van uw samenwerkingsverband).

De ambulant begeleider richt de ondersteuning in na overleg met de school en/of het samenwerkingsverband en dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief of een plan voor preventieve begeleiding.

Er zijn vele mogelijkheden van begeleiding, bijvoorbeeld:

- In kaart brengen van de onderwijsbehoefte van de leerling en de hulpvragen;
- Adviseren bij het opstellen en uitvoeren van een ontwikkelingsperspectief + plan;
- Coachen van leerlingen en leraren;
- Het realiseren van noodzakelijke aanpassingen voor de leerling, eventueel in samenspraak met een ergotherapeut;
- Informeren en adviseren over hulpmiddelen, materialen, methodes, verzorging, aanpassingen en regelgeving;
- Uitleg geven over de handicap en/of langdurige ziekte, bijvoorbeeld aan schoolteams.

Doelgroep:

 Ambulante begeleiding geeft ondersteuning voor de begeleiding van leerlingen met onder meer:
•    Syndromen die lichamelijke beperkingen veroorzaken
•    Niet aangeboren hersenletsel
•    DCD (coördinatiestoornis)
•    Spierziekten
•    CP (Cerebrale Parese; hersenbeschadiging)
•    Langdurig/chronisch zieken
•    Diabetes
•    Stofwisselingsziekten
•    Auto-immuunziekten
•    Vormen van kanker
•    Epilepsie

Consultatie en adviesgesprek
Niet alle leerlingen met een beperking komen in aanmerking voor extra ondersteuning.  De betreffende school kan een beroep doen op de deskundigheid van onze ambulant begeleiders door middel van een observatie met aansluitend een gesprek met de betrokkenen.

Meer informatie over Ambulante begeleiding?
Voor meer informatie over ambulante begeleiding kunt u terecht bij het secretariaat van de afdeling Ambulante Begeleiding, via telefoonnummer (015) 278 02 10.

Meer informatie over autisme?
Voor meer informatie over consultaties, adviezen en voorlichtingen / cursussen over autisme kunt u terecht bij Cissy Canninga: 06-424 050 75

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Info vanuit ministerie OC&W www.oudersenrugzak.nl
REC Zuid-Holland Midden en Noord www.reczhm.nl
Landelijke stichting Ziek Zijn en Onderwijs www.wec-raad.nl
  www.ziezon.nl
Landelijk netwerk autisme www.landelijknetwerkautisme.nl
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte https://iederin.nl/
Sportvereniging voor gehandicapten Delft www.redeoss.nl

Zoeken